Hotline 24/7: 0918686273

Hỗ trợ miễn phí, không dùng không sao

download iphone, ipad, ios download điện thoại android, máy tính bảng download máy tính, windows, cài đặt dùng ngay, online web

Bước 1: Vào menu Danh mục/ Khách hàng
  • Danh sách khách hàng tại trung tâm, hiện thị toàn bộ khách mua hàng
  • Danh sách nhóm khách hàng bên tay trái. Bấm chọn 1 nhóm khách hàng để lọc danh sách khách hàng
  • Chức năng quản lý danh sách khách hàng

    Bấm : - Thêm khách hàng vào danh sách, Sang bước 2

    Bấm : - Xem thông tin khách hàng đang chọn (Có thể bấm đôi để mở nhanh thông tin), Sang bước 2

    Bấm : - Xóa thông tin khách hàng khỏi danh sách (Bấm "Đồng ý" để xác nhận xóa)

Bước 2: Nhập, chỉnh sửa thông tin khách hàng

Bấm 'Sửa' để bắt đầu chỉnh sửa

Nhập đúng, đầy đủ thông tin khách hàng

Bấm 'Lưu' để kết thúc chỉnh sửa

Mục công nợ thể hiện quá trình mua hàng, thanh toán của khách hàng đang hiện thị. Bấm đôi vào để mở phiếu liên quan