Hotline 24/7: 0918686273

Hỗ trợ miễn phí, không dùng không sao

download iphone, ipad, ios download điện thoại android, máy tính bảng download máy tính, windows, cài đặt dùng ngay, online web

Bước 1: Vào menu Danh mục/ Mặt hàng
  • Danh sách mặt hàng tại trung tâm, hiện thị toàn bộ mặt hàng cửa hàng kinh doanh
  • Danh sách nhóm mặt hàng bên tay trái. Bấm chọn 1 nhóm mặt hàng để lọc danh sách mặt hàng
  • Chức năng quản lý danh sách mặt hàng

    Bấm : - Thêm mặt hàng vào danh sách, Sang bước 2

    Bấm : - Xem thông tin mặt hàng đang chọn (Có thể bấm đôi để mở nhanh thông tin), Sang bước 2

    Bấm : - Xóa thông tin mặt hàng khỏi danh sách (Bấm "Đồng ý" để xác nhận xóa)

Bước 2: Nhập, chỉnh sửa thông tin mặt hàng

Bấm 'Sửa' để bắt đầu chỉnh sửa

Nhập đúng, đầy đủ thông tin mặt hàng

Bấm 'Lưu' để kết thúc chỉnh sửa

Mục thẻ kho thể hiện quá trình nhập xuất kho của mặt hàng đang hiện thị. Bấm đôi vào để mở phiếu liên quan