Tính năng ưu viêt

Áp dụng cho cửa hàng, đại lý, nhà phân phối, siêu thị mini, bán hàng online ..

download iphone, ipad, ios download điện thoại android, máy tính bảng download máy tính, windows, cài đặt dùng ngay, online web

Quản lý danh mục

Thông tin cửa hàng

Các thông tin cửa hàng in lên phiếu, hóa đơn, chứng từ, báo cáo. Các cài đặt liên quan đến nghiệp vụ bán hàng riêng của cửa hàng

Danh sách mặt hàng

Bao gồm thông tin tất cả mặt hàng mà cửa hàng kinh doanh. Bao gồm: Mã vạch, Tên sản phẩm, Nhóm sản phẩm, Đơn vị tính, Số lượng tồn, Giá nhập, Giá bán 3 mức...

Danh mục khách hàng

Bao gồm thông tin tất cả khách hàng của cửa hàng. Bao gồm các thông tin: Mã KH, Tên khách hàng, Nhóm khách hàng, Địa chỉ, Điện thoại, Công nợ phải thu ...

Danh mục nhà cung cấp

Bao gồm thông tin tất cả nhà cung cấp hàng hóa cho cửa hàng. Bao gồm các thông tin: Mã NCC, Tên nhà cung cấp, Địa chỉ, Điện thoại, Công nợ phải trả ...

Danh mục nhân viên

Bao gồm thông tin tất cả nhân viên làm việc tại cửa hàng. Bao gồm các thông tin: Mã đăng nhập, Tên nhân viên, Địa chỉ, Điện thoại, Phân quyền sử dụng phần mềm ...

Chức năng bán hàng

Chức năng mua hàng

Cửa hàng sau khi nhập mua hàng hóa từ nhà cung cấp, Nhân viên tiến hành nhập phiếu này vào phần mềm bao gồm các thông tin: Chọn nhà cung cấp, Chọn mặt hàng, Nhập đơn giá, Nhập số tiền trả. Kiểm tra lại thông tin và lưu

Chức năng xuất trả nhà cung cấp

Sau khi nhập hàng phát hiện hàng hóa hư hỏng, quá hạn, vỡ..., Nhân viên tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp

Chức năng đặt hàng

Nhân viên thị trường dùng thiết bị điện thoại đặt hàng từ xa

Chức năng bán hàng

Phiếu bán hàng mới: Nhân viên chọn khách hàng, chọn mặt hàng bán

Phiếu bán từ đơn đặt hàng: Nhân viên chọn đơn đặt hàng đã tạo từ nhân viên thị trường

Trên phiếu bán hàng thể hiện các thông tin: Công nợ cũ, Tiền hàng, Tiền trả, Nợi mới, Số lượng tồn kho hiện có

Chức năng nhập hàng trả

Nhân viên nhập chọn khách hàng, chọn mặt hàng trả

Trên phiếu nhập thể hiện thông tin, Số lượng khách đã mua, Công nợ cũ, Số tiền trả khách

Phiếu thu nợ

Nhân viên nhập chọn khách hàng, nhập số tiền thu

Trên phiếu nhập thể hiện thông tin: Công nợ cũ, Số tiền thu, Công nợ mới

Chi trả khách hàng

Nhân viên nhập chọn khách hàng, nhập số tiền chi

Trên phiếu nhập thể hiện thông tin: Công nợ cũ, Số tiền chi, Công nợ mới

Chi trả nhà cung cấp

Nhân viên nhập chọn nhà cung cấp, nhập số tiền chi

Trên phiếu nhập thể hiện thông tin: Công nợ cũ, Số tiền chi, Công nợ mới

Thu nợ nhà cung cấp

Nhân viên nhập chọn nhà cung cấp, nhập số tiền thu

Trên phiếu nhập thể hiện thông tin: Công nợ cũ, Số tiền thu, Công nợ mới

Thu khác

Nhân viên nhập chọn nhân viên nộp, nhập số tiền thu, Nhập nội dung thu

Chi khác

Nhân viên nhập chọn nhân viên nhân, nhập số tiền chi, Nhập nội dung chi

Thống kê, báo cáo

Báo cáo tồn kho

Báo cáo số lượng hàng hóa tồn trong mỗi kho theo thời điểm cụ thể

Báo cáo tồn kho tổng hợp

Báo cáo tình hình số lượng hàng hóa mỗi kho theo định kì: Số lượng Tồn đầu kỳ, Nhập trong kỳ, Xuất trong kỳ, Tồn kho cuối kỳ

Báo cáo thẻ kho

Báo cáo quá trình nhập xuất của 01 hàng hóa bất kỳ, dùng để đối chiếu với thực tế khi số lượng sổ sách không khớp vơi thực tế

Báo cáo sổ quỹ tiền mặt

Thống kê, Đối chi tình hình thu, chi của cửa hàng trong thời kỳ

Báo cáo doang thu theo mặt hàng

Báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hàng được gom nhóm theo từng mặt hàng trong 1 thời kỳ nhất định

Báo cáo doang thu theo khách hàng

Báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hàng được gom nhóm theo từng khách hàng trong 1 thời kỳ nhất định

Báo cáo doang thu theo nhân viên bán hàng

Báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hàng được gom nhóm theo từng nhân viên bán hàng trong 1 thời kỳ nhất định

Báo cáo doang thu theo nhân viên giao hàng

Báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hàng được gom nhóm theo từng nhân viên giao hàng trong 1 thời kỳ nhất định

Báo cáo doang thu theo lái xe

Báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hàng được gom nhóm theo từng lái xe trong 1 thời kỳ nhất định

Báo cáo tổng hợp công nợ khách hàng

Báo cáo tình hình công nợ của nhiều khách tại với cửa hàng. Thống kê quá hạn, tổng công nợ phải thu

Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng

Thống kê, đối chiếu công nợ của 1 khách hàng với cửa hàng trong khoảng thời kỳ bao gồm: Phải trả, Phải thu, Đã trả, Đã thu, Công nợ

Báo cáo công nợ nhà cung cấp

Báo cáo tình hình công nợ của nhiều nhà cung cấp với cửa hàng. Thống kê quá hạn, tổng công nợ phải trả

Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng

Thống kê, đối chiếu công nợ của 1 nhà cung cấp với cửa hàng trong khoảng thời kỳ bao gồm: Phải trả, Phải thu, Đã trả, Đã thu, Công nợ